Novosti

Zatvorena voda na groblju
23. studenog 2022. Komentari - 0
Poštovani korisnici groblja,
informiramo vas da smo zbog najave temperatura ispod ništice zatvorili vodu na slavinama i navodnjavanju na groblju.
Radno vrijeme Vrtnog centra
16. studenog 2022. Komentari - 0
Dragi kupci,
obavještavamo Vas da je trenutno radno vrijeme Vrtnog centra Parkova d.o.o., radnim danom od 8 do 16 sati i subotom od 7 do 13 sati.
Varaždinska groblja postaju digitalni muzeji
31. listopada 2022. Komentari - 0
Kada pričamo o životima naših najmilijih, najčešće se prisjećamo onih najljepših trenutaka. Kako su nas nasmijali, obradovali, učinili ponosnim ili naučili važne životne lekcije. Nakon što ih više ne bude, simboli njihova bogatog života budu samo grobovi na gradskim i manjim grobljima.
Plaćanje računa Parkova jednostavno i bez naknade putem mobilne aplikacije KEKS Pay
17. listopada 2022. Komentari - 0
U suradnji s Erste bankom, od sada građanima omogućavamo da korištenjem mobilne aplikacije KEKS Pay Erste banke primaju digitalne račune i uplatnice i plaćaju ih trajno bez naknada.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 26/03; 82/04; 38/09; 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13).
 • Odluka o grobljima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 1/99)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 8/08)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/06)
 • Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (Narodne novine 50/12)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99)
 • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (Narodne novine 134/15)
 • Zakon o kemikalijama (Narodne novine 18/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine 99/13).
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (Narodne novine 99/13).
 • Zakon o otrovima (Narodne novine 27/99, 37/99, 55/99).
 • Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13).
 • Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine 135/08, 73/10, 55/12).
 • Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine  80/13).
 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09; 63/11, 130/11, 56/13).
 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 130/11).
 • Pravilnik o registru onečišćenja okoliša (Narodne novine 35/08).
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 64/08; ; 67/09).
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (Narodne novine 82/99; 86/99; 12/01).
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (Narodne novine 46/02).
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (Narodne novine 46/02).
 • Deklaracija o zaštiti okoliša u RH (Narodne novine 34/92).
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (Narodne novine 68/08).
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13).
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine 50/05; 39/09).
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine 97/05; 115/05; 81/08; 31/09; 156/09; 38/10; 10/11; 81/11; 126/11; 38/13; 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07; 111/07).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 133/06; 31/09; 156/09, 156/09, 45/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06; 121/08; 31/09; 156/09; 91/11, 45/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine 74/07; 133/08; 31/09; 156/09, 143/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 136/06; 31/09; 156/09, 53/12; 86/13; 91/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40/06; 31/09; 156/09; 111/11, 86/13).
 • Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine 70/05, 80/13).
 • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (Narodne novine 81/13).
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12).
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (Narodne novine 39/06).
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine 39/06).
 • Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (Narodne novine 114/02, 29/05).
 • Pravilnik o izradi procjene opasnosti (Narodne novine 48/97, 114/02, 126/03, 144/09).
 • Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (Narodne novine 47/02).
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka za zaštitu na radu (Narodne novine 114/02, 126/03).
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti (Narodne novine 162/98, 107/07).
 • Zakon o inspekciji rada (Narodne novine 59/96, 94/96).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta ( Narodne novine 42/05).
 • Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine 6/84, 42/05, 113/06).
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine 29/05).
 • Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika na siguran način (Narodne novine 114/02, 126/03).
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine 32/03).
 • Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (Narodne novine 127/98, 114/02, 126/03).
 • Pravilnik o poslovima na kojima ne smiju raditi žene (Narodne novine 44/96).
 • Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine 135/08, 73/10, 55/12).
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 74/11, 80/13).
 • Pravilnik o utrvđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 82/13).
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10).
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11, 74/13).
 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (Narodne novine 68/13).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (urednički pročišćeni tekst Narodne novine 59/96 i SL list.br. 55/1965).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta, (Narodne novine 49/86).
 • Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL 65/91).
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine 56/83).
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 05/84).
 • Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (SL 18/91).
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine 01/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12, 38/13, 67/13).
 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/98; 8/98; 113/00; 124/00; 28/01; 41/01; 55/01,76/10,85/10).
 • Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 119/93, 34/99; 121/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13).
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11).
 • Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13).
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine 120/05, 102/07).
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).
 • Zakon o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92; 28/93; 112/99; 88/01; 117/03; 84/08; 123/08, 57/11, 148/11, 25/13).
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 100/04, 107/07,152/08, 126/10, 55/13, 60/13).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13).
 • Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Narodne novine 8/11, 114/12).
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 129/05, 9/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13).
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine  47/09).
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 116/03, 82/08).
 • Uredba o uredu za ravnopravnost spolova (Narodne novine 39/12).
 • Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (Narodne novine 114/06).
 • Zakon o porezu na dobit (Narodne novine 127/00, 163/03; 117/04; 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13).
 • Opći porezni zakon (Narodne novine 86/01, 127/02; 150/02; 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13).
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13).
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (Narodne novine 79/13, 85/13).
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 102/98, 127/00; 59/01; 109/01; 147/02; 117/03, 30/04, 177/04; 92/05; 79/07; 35/08, 40/10, 121/10,130/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13, 133/13).
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 109/93, 95/94; 25/95; 52/95; 127/00; 150/02; 163/03; 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13).
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05, 96/06; 68/07; 146/08; 2/09; 9/09; 146/09, 123/10,137/11, 22/12, 144/12, 79/13).
 • Zakon o kamatama (Narodne novine 94/04, 35/05).
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 133/12).
 • Uredba o visini stope zatezne kamate (Narodne novine 153/04).
 • Zakon o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).
 • Pravilnik o načinu objavljivanja pravilnika o radu (Narodne novine 67/10).
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine 81/10).
 • Pravilnik o radnoj knjižici (Narodne novine 14/96).
 • Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (Narodne novine 79/13).
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13).
 • Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/13, 127/13).
 • Uredba o objavama javne nabave (Narodne novine 10/12).
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 10/12).
 • Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (Narodne novine 6/12).
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 6/12).
 • Uredba o uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 138/09, 78/10).
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 84/13).
 • Zakon o koncesijama (Narodne novine 143/12).
 • Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (Narodne novine 9/09).
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12).
 • Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Pravilnik o ustroju i vođenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13).
 • Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12).
 • Pravilnik o grobljima (Narodne novine 99/02).
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (Narodne novine 143/98).
 • Ukaz o proglašenju Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interinaca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu (Narodne novine 91/92, 26/93).
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine 78/13).
 • Odluka o proglašenju Zakona o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (Narodne novine 100/96).
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (Narodne novine 23/94, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11).
 • Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 149/09, 127/10, 50/12, 120/12).
 • Zakon o šumama (Narodne novine 140/05; 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12).
 • Zakon o sjemenju, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine 140/05, 35/08, 124/10, 55/11).
 • Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (Narodne novine 129/07, 2/09, 135/09).
 • Uredba o osnivanju Zavoda za sjemeničarstvo i rasadničarstvo (Narodne novine, 44/98, 152/98, 48/00, 21/04, 32/09).
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97, 64/00, 65/09, 125/11).
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine 63/04, 106/07).
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine 90/02).
 • Pravilnik o evidencijama o arhivima (Narodne novine 90/02, 106/07).
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivama (Narodne novine 90/02).
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju, i strukturi stručnog osoblja arhiva (Narodne novine 65/04).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 7/09).