Novosti

Natječaj za zapošljavanje - Tehničar
29. lipnja 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu tehničar.
Natječaj za zapošljavanje
18. lipnja 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za zapošljavanje na više radnih mjesta.
Predstavnici Parkova sudjelovali na Pannonian Cemetery Days 2022
10. lipnja 2022. Komentari - 0
Pannonian Cemetery Days 2022: Grobljanski sektor mora izboriti financiranje infrastrukurnih projekata iz EU fondova
Tjedna upoznavanja groblja Europe 2022. godine
1. lipnja 2022. Komentari - 0
U sklopu obilježavanja Tjedna upoznavanja groblja Europe 2022. godine, Elektrostrojarska škola Varaždin je provela projekt koji spaja matematiku, povijesnu baštinu i Varaždinsko groblje.

Javna nabava

JAVNA NABAVA


PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

OIB: 72672225843

MBS: 070005121, trgovački sud u Varaždinu

IBAN  Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb IBAN   HR0523400091110219944 Zagrebačka banka d.d., Zagreb  IBAN HR2423600001101741846         

Telefon: 042 332 777

Fax: 042 332 787

E-mail: info@parkovi.eu

URL: www.parkovi.eu

 

Odgovorna osoba:

Direktorica: Jelena Sekelj, univ.spec.oec.


Podaci o zaduženoj službi:

Hallerova aleja 8, Varaždin

Broj telefona. 042 332 777

Broj telefaksa: 042 332 787

Internetska adresa: www.parkovi.eu


Kontakt osoba:

Melita Vuković

stručni referent nabave

E-mail: marketing@parkovi.eu

Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:

Klasa: 406-01/14-05/662

Urbroj: 526-06-01-02-02/2-20-6


SUKOB INTERESA:

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

U tom smislu, Parkovi d.o.o. su u sukobu interesa sa slijedećima:  OPG Bašić Marin, DTTC d.o.o., Varaždin, A. Mihanovića 4, SP CONSULT d.o.o., Varaždin, Anina 2, KNJIGOVODSTVO KAPITAL d.o.o., Varaždin, Anina 2.


PLAN NABAVE:

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. donose plan nabave za poslovnu godinu te ga ažuriraju prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Parkovi d.o.o. objavljuju na internetskim stranicama Parkova.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE:

2021

2020

2019

2018

TEHNIČKE KONZULTACIJE:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.


PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.


REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA U JAVNOJ NABAVI:

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. ažurno vode registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Parkova. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Parkova d.o.o. dostupan je u EOJN RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA:

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave objavljuju se na internetskim stranicama Parkova.


AKTI:

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna objavljuje se na internetskim stranicama Parkova.

KORISNE POVEZNICE:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

http://www.javnanabava.hr/

http://www.dkom.hr/default.aspx

https://sredisnjanabava.gov.hr/

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/strategije-planovi-i-ostali-dokumenti/nacionalni-akcijski-plan-za-zelenu-javnu-nabavu-za-razdoblje-od-2015-do-2017-godine-s-pogledom-do-2020-godine.html

https://curia.europa.eu/

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_hr

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hr

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home