Novosti

Zatvorena voda na groblju
23. studenog 2022. Komentari - 0
Poštovani korisnici groblja,
informiramo vas da smo zbog najave temperatura ispod ništice zatvorili vodu na slavinama i navodnjavanju na groblju.
Radno vrijeme Vrtnog centra
16. studenog 2022. Komentari - 0
Dragi kupci,
obavještavamo Vas da je trenutno radno vrijeme Vrtnog centra Parkova d.o.o., radnim danom od 8 do 16 sati i subotom od 7 do 13 sati.
Varaždinska groblja postaju digitalni muzeji
31. listopada 2022. Komentari - 0
Kada pričamo o životima naših najmilijih, najčešće se prisjećamo onih najljepših trenutaka. Kako su nas nasmijali, obradovali, učinili ponosnim ili naučili važne životne lekcije. Nakon što ih više ne bude, simboli njihova bogatog života budu samo grobovi na gradskim i manjim grobljima.
Plaćanje računa Parkova jednostavno i bez naknade putem mobilne aplikacije KEKS Pay
17. listopada 2022. Komentari - 0
U suradnji s Erste bankom, od sada građanima omogućavamo da korištenjem mobilne aplikacije KEKS Pay Erste banke primaju digitalne račune i uplatnice i plaćaju ih trajno bez naknada.

Javna nabava

JAVNA NABAVA


PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

OIB: 72672225843

MBS: 070005121, trgovački sud u Varaždinu

IBAN  Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb IBAN   HR0523400091110219944 Zagrebačka banka d.d., Zagreb  IBAN HR2423600001101741846         

Telefon: 042 332 777

Fax: 042 332 787

E-mail: info@parkovi.eu

URL: www.parkovi.eu

 

Odgovorna osoba:

Direktorica: Jelena Sekelj, univ.spec.oec.


Podaci o zaduženoj službi:

Hallerova aleja 8, Varaždin

Broj telefona. 042 332 777

Broj telefaksa: 042 332 787

Internetska adresa: www.parkovi.eu


Kontakt osoba:

Melita Vuković

stručni referent nabave

E-mail: marketing@parkovi.eu

Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:

Klasa: 406-01/14-05/662

Urbroj: 526-06-01-02-02/2-20-6


SUKOB INTERESA:

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

U tom smislu, Parkovi d.o.o. su u sukobu interesa sa slijedećima:  OPG Bašić Marin, DTTC d.o.o., Varaždin, A. Mihanovića 4, SP CONSULT d.o.o., Varaždin, Anina 2, KNJIGOVODSTVO KAPITAL d.o.o., Varaždin, Anina 2.


PLAN NABAVE:

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. donose plan nabave za poslovnu godinu te ga ažuriraju prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Parkovi d.o.o. objavljuju na internetskim stranicama Parkova.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE:

2021

2020

2019

2018

TEHNIČKE KONZULTACIJE:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.


PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.


REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA U JAVNOJ NABAVI:

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. ažurno vode registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Parkova. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Parkova d.o.o. dostupan je u EOJN RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA:

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave objavljuju se na internetskim stranicama Parkova.


AKTI:

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna objavljuje se na internetskim stranicama Parkova.

KORISNE POVEZNICE:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

http://www.javnanabava.hr/

http://www.dkom.hr/default.aspx

https://sredisnjanabava.gov.hr/

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/strategije-planovi-i-ostali-dokumenti/nacionalni-akcijski-plan-za-zelenu-javnu-nabavu-za-razdoblje-od-2015-do-2017-godine-s-pogledom-do-2020-godine.html

https://curia.europa.eu/

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_hr

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hr

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home